Fortes Change Cloud in een notendop

8 november 2018

De softwareoplossingen van Fortes ondersteunen organisaties bij het vormgeven en realiseren van strategische verandering en groei. Dankzij een geïntegreerde set van gebruiksvriendelijke, schaalbare apps kunnen organisaties hun wendbaarheid en strategische impact vergroten, terwijl ze grip houden op kosten, afhankelijkheden en risico’s.

We enable change.

Met Fortes Change Cloud halen organisaties een toekomstbestendig ‘veranderplatform’ in huis. Hiermee kunnen zij hun impact vergroten door snel in te spelen op veranderingen in de markt aan de hand van het Think. Do. Learn. model. In de kern komt dit erop neer dat organisaties strategische doelen formuleren (THINK), deze vervolgens omzetten in concrete resultaten via programma’s en projecten (DO), en daarna meten of de doelen behaald zijn en welke impact dit heeft (LEARN), zodat de strategie weer bijgesteld kan worden. Een continue leer- en verandercyclus dus, waarbij organisaties de keuze hebben te werken volgens een traditionele project-portfoliomanagement methode of op basis van Scaled Agile en Lean, of een combinatie hiervan.

Als softwareleverancier brengen we al meer dan 20 jaar producten en oplossingen op de markt waarmee onze klanten in staat zijn sneller verbeteringen en innovaties door te voeren, op een overzichtelijke, beheerste manier. Mede dankzij Fortes Change Cloud hebben toonaangevende multinationals, maar ook tal van publieke organisaties waaronder gemeenten, ministeries, waterschappen en gezondheidszorginstellingen, omvangrijke en vaak vérstrekkende verander- en innovatieprogramma’s succesvol kunnen doorvoeren. We enable change!

Fortes Change Cloud biedt verschillende apps die elk op hun eigen wijze bijdragen aan de strategische uitdagingen waar organisaties voor staan. Hoe blijf ik wendbaar genoeg ben om in te spelen op veranderingen in de markt? Hoe zorg ik ervoor dat onze strategie de beoogde impact heeft? En hoe houd ik grip en overzicht op de uitvoering?

Organisatorische wendbaarheid.

Fortes Change Cloud helpt organisaties goed te blijven functioneren in ‘agile, snel veranderende omgevingen. Het biedt hulpmiddelen om organisaties in te richten volgens agile principes, onafhankelijk van framework of methodiek (zoals SAFe, Scrum, LeSS, PRINCE2 Agile en AgilePM). Wendbaarheid heeft alles te maken met duidelijk communiceren binnen en tussen teams, vastleggen van doelen, uitvoeren van projecten, meten van resultaten en terugkoppelen van voortgang. Zaken die Fortes Change Cloud helpt inrichten, documenteren en delen met stakeholders en agile teams.

Van strategie naar impact.

Hoe ga je van strategie naar impact? Met andere woorden: hoe zorg je ervoor dat je strategische doelstellingen ook écht gerealiseerd worden en de beoogde impact hebben? Dat je dus de juiste dingen doet? Dankzij de geïntegreerde set van apps in Fortes Change Cloud kun je direct strategische initiatieven, business cases en investeringsvoorstellen koppelen aan portfolio’s. Vervolgens kun je de vertaalslag maken naar onderliggende programma’s en projecten, waarmee strategie wordt omgezet in concrete deliverables. De voortgang en behaalde resultaten zijn real-time inzichtelijk te maken, waarmee je kunt meten in hoeverre je de gestelde doelen en KPI’s ook daadwerkelijk hebt behaald. Tegelijkertijd kun je hier lessen uit trekken om je strategie verder aan te scherpen, waarmee de cirkel van Think. Do. Learn. weer rond is.

Grip houden.

Wendbaarheid is één ding, grip houden op kosten, afhankelijkheden en risico’s een andere. Voor sommige organisaties is agile werken niet de beste benadering. Zij zullen meer baat hebben bij een traditionele waterval-aanpak. Grip op kosten en bestede uren en het maximale halen uit beperkte middelen staan dan centraal. Hiervoor biedt Fortes Change Cloud van oudsher al een bewezen oplossing. Los van de gekozen projectmethodiek kun je je producten en resources inplannen met behulp van een Gantt editor, product break-downs maken en items in de backlog prioriteren. En dankzij geautomatiseerde project- en portfoliorapportages houd je grip op voortgang en kosten, en tegelijk het overzicht over lopende sprints, fases en projecten.

De mens staat centraal.

Voor iedere organisatie geldt dat goede samenwerking – binnen teams, tussen teams, met partners, klanten en andere stakeholders – van essentieel belang is. Fortes Change Cloud verbindt strategie met resultaat én met de mensen die eraan werken. Dankzij de flexibel in te richten apps kun je eenvoudig communiceren over strategische keuzes, feedback ontvangen en verwerken, en afstemming over teams heen efficiënt regelen. Hiermee faciliteert Fortes Change Cloud een laagdrempelige samenwerking tussen verschillende disciplines binnen én buiten de organisatie. Intuïtief en vanuit het perspectief van de gebruiker.

Apps.

Zoals al genoemd, biedt Fortes Change Cloud een aantal apps die elk op hun eigen wijze bijdragen aan organisatorische wendbaarheid, effectiviteit en efficiëntie. In een volgende blog ga ik hier dieper op in. So… stay tuned!